Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Qapla Webshop 

 

Artikel 1. Algemeen 

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna 
volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, 
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

- Qapla: de gebruiker van de algemene 
voorwaarden, verder te noemen verkoper. 

- Consument: de wederpartij in een overeenkomst. 

- Overeenkomst: de overeenkomst tot koop en verkoop, 
met betrekking tot een door verkoper aangeboden 
product, die wordt gesloten door verkoper en 
consument. 

- Product: een door verkoper aangeboden zaak. 

- Online-shop: webwinkel verbonden aan het domein 
www.qapla.nl. 

- Schriftelijk: lees per brief, fax of e-mail. 

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 
verkooptransacties, afwijkingen daarvan, dan wel koop- 
en andere voorwaarden, door consument bedongen, 
worden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 

1.4. Orders, onverschillig door wie en op welke wijze 
aangenomen, zijn voor verkoper slechts bindend, indien 
en voor zover schriftelijk door verkoper bevestigt (zie 
art. 2.4 van de algemene voorwaarden) 

1.5. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor 
deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande 
berichtgeving te wijzigen. 

 

Artikel 2. Prijzen, orders, offertes en 
overeenkomsten 

2.1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het 
tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en 
bestaande omstandigheden. Indien zich 
prijsverhogingen voordoen bijvoorbeeld ten gevolge van 
verhoging van de rechten en/of vervoer, 
koerswijzigingen e.d., behoudt verkoper zich het recht 
voor om het prijsverschil aan de consument in rekening 
te brengen. De consument wordt daarvan vooraf in 
kennis gesteld en heeft hierbij het recht van de aankoop 
af te zien. 

2.2. Al onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting. Alle 
prijzen in de online-shop zijn uitgedrukt in Euro's (EUR), 
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

2.3. Voor orders worden verzendkosten in rekening 
gebracht tenzij anders overeengekomen. 

2.4. De overeenkomst tussen verkoper en consument 
komt tot stand op het moment dat consument de 
bestelling heeft geplaatst in de online shop van verkoper 
middels het volledig en correct invullen van het daarvoor 
bestemde bestelformulier en de daarop volgende 
ontvangstbevestiging schriftelijk heeft ontvangen. 

2.5. Nadat verkoper een order van consument heeft 
ontvangen, zal consument meteen schriftelijk (via e-
mail) een ontvangstbevestiging met de kosten van 
het/de bestelde product(en), verzendkosten en 
eventuele rembourskosten (totaal kosten) krijgen. 

2.5.1. De factuur volgt bij de levering van het/de 
bestelde product(en). 

2.5.2. Indien niet alle producten geleverd kunnen 
worden, zal consument schriftelijk een offerte 
ontvangen. 

2.6. Alle opgaven van getallen, specificaties, en/of 
andere aanduidingen van de producten zijn door 
verkoper met zorg gedaan, echter zijn druk en/of 
zetfouten voorbehouden. 

 

Artikel 3. Betaling 

3.1. Betaling vindt plaats door storting op 
gironummer 5209023 van de ING Bank ten 
name van Qapla,binnen 10 (tien) dagen na koopovereenkomst dan wel 
contant bij aflevering aan de pakketdienst (rembours). 

3.2. Ingeval consument nalatig is te betalen binnen de 
overeengekomen termijn, is hij daarvoor van 
rechtswege in gebreke zonder dat sommatie en/of in 
gebrekenstelling nodig zal zijn. Verkoper is dan niet tot 
verdere leveringen verplicht en is gerechtigd ontbinding 
van de overeenkomst met schadevergoeding te 
vorderen. Tevens worden alle vorderingen op hem, uit 
welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar. In dat 
geval is verkoper gerechtigd consument alle door zijn 
handelen ontstane kosten, daaronder begrepen 
gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten in 
rekening te brengen. Tevens zal er vanaf de 
factuurdatum een rente van 0.25 % per (gedeelte van 
een) dag verschuldigd zijn over het nog openstaande 
bedrag. 

 

Artikel 4. Persoongegevens consument 

4.1. Verkoper zal de persoonsgegevens van consument 
verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. 
Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van verkoper 
beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de 
persoonsgegevens van consument is door verkoper het 
kunnen nakomen van de overeenkomst die met 
consument is aangegaan, evenals het kunnen doen van 
aan consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en 
nieuws. Gegevens van consument zullen niet aan 
derden worden verstrekt. 

4.2. De persoonsgegevens die door verkoper verwerkt 
worden, zijn alle gegevens die consument invult op het 
bestelformulier in de online-shop van verkoper. 

4.3. Indien consument geen prijs stelt op het door 
verkoper doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of 
nieuws, kan consument dit schriftelijk aan verkoper 
laten weten. Consument zal dan geen mailing of andere 
vormen van nieuws en reclame ontvangen. 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en risico 

5.1. Verkoper blijft eigenaar van het/de bestelde 
product(en) tot het moment dat de overeengekomen 
prijs volledig is voldaan. 

5.2. Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud 
worden onze leveringen, komende van één order, als 
één geheel beschouwd. Daarom verblijft de eigendom 
van alle producten aan ons tot het tijdstip waarop alle 
door ons geleverde producten door de consument 
volledig zijn betaald. 

 

Artikel 6. Verzending en leveringen 

6.1. Verkoper bepaalt de wijze van verzending, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen. 

6.2. De consument is verplicht de gekochte producten af 
te nemen op het moment waarop hem deze ter 
beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 
Uitzondering hierop is art. 2.1 van deze algemene 
voorwaarden. 

6.3. Indien verkoper gegevens behoeft van consument 
in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt 
de levertijd aan nadat consument deze gegevens aan 
verkoper beschikbaar heeft gesteld. 

6.4. Verzending zal via TPG geschieden, verkoper is 
niet verantwoordelijk voor vertragingen van deze 
vervoerder. Verzending is in alle gevallen volgens
het FOB-Principe.

6.5. Verkoper heeft te allen tijde het recht in gedeelten 
te leveren. Indien dit is overeengekomen, kan verkoper 
de uitvoering hiervan opschorten tot dat consument de 
resultaten van het daaraan voorafgaande gedeelte 
schriftelijk heeft goedgekeurd. 

6.6. Indien verkoper een termijn voor levering heeft 
opgegeven, is deze indicatief. De uiteindelijke levertijd 
zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 
14 (veertien) werkdagen overschrijden, tenzij anders is 
aangegeven op de factuur of als er sprake is van 
overmacht. Bij overschrijding van deze termijn dient 
consument verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. 
Consument heeft het recht om van de aankoop af te 
zien. 

6.7. Ontvangst van de producten en betaling daarvan 
mag wegens overschrijding van een leveringstermijn 
nimmer worden geweigerd. 

6.8. Backorders worden binnen de overeengekomen 
termijn geleverd. Indien blijkt dat verkoper een product 
niet kan leveren, wordt de overeengekomen productprijs 
gecrediteerd. Tevens kan verkoper eventuele 
prijsverhogingen aan de consument in rekening te 
brengen. 

6.9. Indien consument met betaling van een schuld aan 
verkoper, uit welke hoofde ook, in gebreke is, is 
verkoper gerechtigd de uitvoering van een (nieuwe) 
order op te schorten totdat de betaling heeft 
plaatsgevonden en/of eventuele verdere leveringen te 
weigeren en/of de voorwaarden te wijzigen. 

6.10 Verkoper wordt geacht aan haar verplichting tot 
levering te hebben voldaan, door verzending van de 
goederen naar de door de consument opgegeven plaats 
van bestemming. Consument wordt geacht de juiste 
adresgegevens door te geven. Indien deze gegevens 
niet correct blijken te zijn is het risico voor de 
consument. 

 

Artikel 7. Bedenktijd/Herroepingrecht 

7.1 Consument is gerechtigd het/de bestelde 
product(en) binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst 
zonder opgaaf van reden te retourneren en de 
onderliggende overeenkomst met verkoper te 
ontbinden. 
7.2 Indien consument de overeenkomst ingevolge 
artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, 
dient consument dit schriftelijk aan verkoper te melden. 
Consument dient het product -na overleg met verkoper– 
te verzenden naar het retouradres. Dit dient te gebeuren 
in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende 
verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen 
van de verpakking betekent dat consument het/de 
bestelde product(en) wenst te behouden. Consument 
dient zelf de kosten van en het risico voor het 
verzenden te dragen. 
7.3 Indien consument reeds enige betalingen heeft 
verricht op het moment dat consument de 
overeenkomst met verkoper ingevolge artikel 7.1. en 7.2 
van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal 
verkoper deze betalingen binnen 14 (veertien) 
werkdagen nadat verkoper het 

geretourneerde product heeft ontvangen, aan 
consument terugbetalen. Verkoper behoudt het recht 
om geretourneerde producten te weigeren of om slechts 
een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te 
crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het 
product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld 
van consument (anders dan die van verkoper of de 
leverancier van het product) is beschadigd. 
7.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het 
oordeel van verkoper schade heeft opgelopen die aan 
een handeling of nalatigheid van consument te wijten is 
of anderszins voor risico van consument komt, zal 
verkoper consument hiervan schriftelijk (via brief of e-
mail) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de 
waardevermindering van het product als gevolg van 
deze schade van het aan consument terug te betalen 
bedrag in te houden. 

 

Artikel 8. Overmacht 

8.1. Ingeval van overmacht is verkoper gerechtigd de 
levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst, voor 
zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat 
rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat 
verkoper tot betaling van kosten en/of schade gehouden 
is voor de duur van de overmachttoestand. 

8.2. Indien de overmacht langer dan 1 (een) maand 
duurt, heeft consument het recht de overeenkomst 
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor 
zover de overmacht dit rechtvaardigt. 

8.3. Verkoper zal consument, indien mogelijk, zo 
spoedig mogelijk van een (dreigende)overmacht op de 
hoogte stellen. 

8.4. Als overmacht wordt onder meer beschouwd, 
oorlog, onlusten, mobilisatie, oproer, epidemieën, 
overstromingen, brand, werkstakingen, storingen bij 
QaplaWebshop of bij leveranciers, inkrimping van 
productie, gebrek aan voorraden en/ of arbeidskrachten, 
in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van 
overheidswege, aanmerkelijke wijzigingen in de koersen 
en onvoorziene omstandigheden in de ruimste zin des 
woord. 

 

Artikel 9. Reclames 

9.1. De consument is gehouden het geleverde op het 
moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 
dagen te onderzoeken op de kwaliteit en kwantiteit van 
het geleverde product. 

9.2. Eventuele zichtbare tekorten behoren zo spoedig 
mogelijk, doch binnen 7 dagen na levering schriftelijk 
aan verkoper kenbaar gemaakt te worden. Aangemelde 
retourzendingen dienen binnen deze termijn na 
ontvangst aan verkoper retour gezonden te worden. 
Retourzendingen van goederen na deze termijn zullen 
niet door verkoper geaccepteerd worden. Speciaal voor 
de consument gefabriceerde en/of maatwerk producten 
kunnen niet worden geruild of worden geretourneerd. 

9.3. Verkoper garandeert dat de te leveren producten 
voldoen aan de normale eisen en normen welke aan 
deze producten worden gesteld. Verkoper is niet 
verantwoordelijk voor beschadiging/vernieling tijdens de 
verzending. 

9.4. Geaccepteerde reclames worden door verkoper 
slechts aanvaard onder voorbehoud dat de eventuele 
hieruit resulterende retourzending met opgave van 
tekortkoming, in originele verpakking en met originele 
factuur worden teruggezonden. 

9.5. Gebreken bij een deel van het geleverde geven 
consument niet het recht tot afkeuring, weigering of 
ontbinding van de gehele order noch tot enigerlei 
schadevergoeding. 

9.6. Retourzendingen of ruilingen worden niet aanvaard 
dan nadat verkoper dat schriftelijk heeft toegestaan. 
Geschiedt dit zonder toestemming van verkoper, 
worden alle daaraan verbonden kosten voor rekening 
gebracht van de consument, in ieder geval is verkoper 
gerechtigd de goederen voor rekening van de 
consument op te slaan. Door verkoper niet aanvaarde 
retourzendingen ontheffen consument nimmer van zijn 
betalingsverplichtingen. 

9.7. Door verkoper geaccepteerde retourgoederen 
zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk worden 
vervangen of gecrediteerd. 

 

Artikel 10. Garanties 

10.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk 
recht, de bestaande fabrieksgarantie van 1 (een) jaar 
waarbij wij in geval van gebreken de producten 
desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product 
eveneens gebreken vertoont, kan consument de/het 
product(en) retourneren tegen restitutie van het 
aankoopbedrag (exclusief de verzendkosten). 

 

Artikel 11. Geschillen 

11.1. Uitsluitend Nederlands Recht is van toepassing. 
De (kanton)rechter in de vestigingsplaats van 
Qapla is bevoegd van de geschillen kennis te 
nemen. 


Deze algemene voorwaarden (V1.3) zijn gedeponeerd 
bij Voorwaarden.net (www.voorwaarden.net) 

 

Powered By OpenCart
Qtec CAR Diagnostics © 2018,  Redesigned by QTec